Klokkenluiders
regeling

De klokkenluidersregeling van Doomen & Quist

1. Algemeen

In gevolge art. 5 Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) dient Doomen & Quist te beschikken over een klokkenluidersregeling.

2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

a. handelingen die (mogelijk) leiden tot strafbare feiten door Doomen & Quist of haar medewerkers;

b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Doomen & Quist of haar medewerkers;

c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Doomen & Quist of haar medewerkers;

d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

f. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Doomen & Quist dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan een vertrouwenspersoon.

2. Alle vennoten van Doomen & Quist kunnen door een melder als vertrouwenspersoon worden benaderd.

3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten.

4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

5. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e van paragraaf 2, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de vennoten. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

6. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de vennoten.

7. Bij het informeren van de vennoten als bedoeld in de punten 5 en 6, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

8. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

 

De vennoten van Doomen & Quist garanderen medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Doomen & Quist, dan wel zijn/haar carrière.